واحد نوسازی

مسئول واحد نوسازی :

نام : محمود

نام خانوادگی: یزدانی نیا

 

شرح وظایف :

- درآمد شهرداری کشور از محل پرداخت و وصول عوارض

- باید در دریافت عوارض به گونه ای عمل کرد که موجب رضایت شهروندان واقع گردد.

- شهرداری و شورای شهر باید عوارض رادر محدوده قانونی شهرها وصول کنند وگرفتن عوارض در خارج ازمحدوده شهری خلاف ضوابط ومقررات است

- فیش عوارض نوسازی سالی یک بار صادر می شود.

- شهرداری وظیفه تامین نیازهای خدمات شهری شهروندان رابرعهده دارد وهزینه ای خدمات ارائه شده رااز طریق دریافت عوارض نوسازی و بهای خدمات از ساکنان حقیقی آن شهر تآمین می کند.

- تامین رفاه شهروندان وارائه ای خدمات شهری به آنها از وظایف شهرداری به شمار می رود.

شهروندان باید در این زمینه با پرداخت به موقع عوارض شهری شهرداری را یاری کنند تا بهتر بتوانند خدمات شهری را ارائه کند

- در حال حاضر شهرداری هزینه های لازم جهت تآمین نیازهای خدماتی شهروندان را از طریق گرفتن بهای خدمات وعوارض تامین می کند

به طور کلی مبالغی که شهروندان یک شهر در قبال خدماتی از قبیل تنظیف معابر،جمع آوری حمل ودفع زباله ،خدمات آتش نشانی ،آسفالت خیابانها، سنگفرش معابر ایجاد توسعه معابر ،ایجاد وتوسعه پارکها وفضای سبز ونگهداری از آنها پرداخت می کنند بهای خدمات نامیده می شودوهمچنین به مبالغی که شهرداری به منظور رفع عارضه های جانبی فعالیت بنگاهای اقتصادی واجتماعی وصنعتی از جمله عوارض سالیانه ای خودرو عوارض صدور پرونه ای ساختمان نوسازی وکسب وپیشه ازشهروندان دریافت می کنندعوارض شهری نامیده میشود

هرچند که ساکنان حقیقی و حقوقی یک شهر همکاری بیشتری با شهرداری داشته باشندخدمات بهتر وشایسته تر دریافت می کنند

افرادی که نسبت به پرداخت به موقع عوارض نوسازی اقدام می کنند از تخفیف برخوردار می شوند وافرادی که اقدام به پرداخت نمی کنند مشمول جریمه دیر کرد می شوند

بی توجهی شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری دچار کمبود بودجه واعتبارات می شود و بسیاری از طرح های نیمه تمام باقی می مانند شهرداری سعی درجلب رضایت شهروندان وارائه ی خدمات لازم به آنها دارد

نوسازی وعمران واصلاحات اساسی وتآمین نیازمندهای شهری واحداث واصلاح وتوسعه معابر وایجادپارک وپارکینگ ها (توقفگاه ها)ومیدان ها حفظ ونگهداری پارک وباغ های عمومی موجود وتامین سایر تآسیسات مورد نیاز عمومی ونوسازی محلات ومراقبت در رشد متناسب وموزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری هااست وشهرداری در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی ونقشه های جامع هستند

ترتیب ممیزی وتشخیص وطرز وصول عوارض مذکور وترتیب تعیین نسبی از قیمت ملک که در هرشهرباتوجه به متقضیات وشرایط خاص اقتصادی مآخذ دریافت عوارض قرار می گیرد به موجب آئین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم وبه تصویب هیآت وزیران می رسد تعیین اجرا خواهد شد علاوه برعوارض مذکور در ماده 2حق مر غوبیت وهرنوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصرا" به مصرف نوسازی وعمران شهری خواهد رسید .

برای تامین هزینه های اداری ووصول عوارض موضوع این ماده تجهیز کادرفنی واداری جهت اجرای این قانون شهرداری ها می توانند حداکثر تامیزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجه ای که به تصویب انجمن شهر وتایید وزارت کشور خواهد رسید به صرف برسانند ومصرف بیش از میزان از درآمد حاصل از اجرای این قانون به هیچ وجه مجاز نیست .

در مورد عوارض سطح شهر واراضی وساختمان هائی که در اجرای این قانون در هریک از شهرها ملغی می گردد بقایای مطالبات شهرداری غیر قابل توافق وبخشودگی است ودر صورت بروز اختلاف دراصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری ها عمل خواهد شد ولی هرگاه مودیان عوارض مذکور ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقدا" اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیر کرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود.

شهرداری مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مودی میزان بدهی او را روشن وبا دریافت مطالبات خود نقدا" یابا قرار تقسیط به ترتیب فوق مفاصا" حساب صادر کند

بهای اراضی وساختمان های ومستحدثات مذکور در ماده این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین واعلام خواهد شد وشهرداری های مشمول ماده 2مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزی های مذکور رابارعایت ضوابط ذیل به عمل آورند ومادام که ممیزی به عمل نیامده بهائی که از طرف مالک یامالکین یاقائم مقام یانمایندگان قانونی آنها براساس این ضوابط تعیین واعلام می گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد