واحد املاك

 

مسئول واحد املاک
نام : مجتبی

نام خانوادگی: شهسواری    :شرح وظایف 
پيگيري وصول كليه بخشنامه ها ،‌ دستور العملها، آئين نامه ها و قوانين و مصوبات اعم از مصوبات هيات وزيران ، شوراي  اسلامي شهر و ساير مراجع قانوني در ارتباط با شهرداري و بدست آوردن آخرين اطلاعات و مصوبات در اين زمينه خصوصا از طريق روزنامه رسمي جمهوري اسلامي جمعي ، تشخيص ارتباط آن با هر يك از واحدهاي شهرداري، ارجاع مقررات مذكور از طريق شهرداري به واحدهاي ذيربط

تهيه و تظنيم كليه قراردادهاي مورد نياز شهرداري در چهارچوب مقررات مربوطه و با هماهنگي واحدهاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي قرار دادهاي مذكور

بررسي ، مطالعه و اظهار نظر در خصوص توافقنامه های منعقده در ارتباط با فعاليتهاي شهرداري

ارزيابي جهت تحصيل حريم و تكميل پرونده خريد املاكي كه در طرح توسعه معابر يا در مسير طرحهاي مورد نظر شهرداري قرار مي گيرد

انجام كليه امور مربوطه به تحويل و تحول املاك نظير تهيه و تنظيم دعوتنامه و توافقنامه، تهيه كروكي،انتقال پلاك ،‌استعلام از دفاتر اسناد رسمي ،‌تهيه فهرست ميزان غرامت املاك و ... در چهارچوب ضوابط ذيربط

تهيه و تنظيم و ارائه توافقنامه به شورا جهت تصويب و اجراي صحيح مفاد توافقنامه مصوب

بررسي ، ارزيابي و كارشناسي اراضي و املاك مورد معامله شهرداري اعم از خريد و فروش ، اجاره ، استيجاره و تهيه فهرست هاي مورد نياز هر طرح

اقدام به ثبت كليه معاملات ملكي شهرداري در دفاتر اسناد رسمي

ثبت دفاتر املاك و اراضي شهر داري ، تغييرات آن طبق دستور العملهاي صادره

اقدام به ثبت اراضي متعلق به شهر داري از قبيل مسيلها ، خندقها ، بلوارها ، اراضي بلامعارض و بلاصاحب و نظاير آن و تثبيت مالكيت شهرداري بر املاك و مستحدثات متعلقه در چهار چوب قوانين و مقررات ذيربط

صورت برداري و نگهداري املاك و اراضي متروكه و مسيلها با همكاري نواحي و واحدهاي مسئول شهرداري

فروش و واگذاري زمين به صورت لچکی در محدوده منطقه یک

تحويل زمين به متقاضيان

تشكيل كميسيون ارزيابي املاك

صدور قرارداد واگذاري اراضي

انتقال اسناد زمينهاي واگذاري توسط سازمان مسكن وشهرسازي وشهرداري

تملک املاک مسیری که در طرح تفصیلی شهر می باشد

تنظیم توافقنامه بین شهرداری و مالکین املاک مسیری

معرفی نماینده به اداره ثبت واسناد واملاک جهت صدور دفترچه سند مالکیت

استعلام از سازمان املاک شهرداری مرکز جهت مشخص شدن املاکی که متعلق به شهرداری می باشد