واحد حقوقی

 شرح وظایف:

دعاوی مطالبات شهرداری ها از اشخاص حقیقی وحقوقی منشا دیون یادشده عموماً ناشی از عوارض مجوزهای عمرانی صادره ، خسارات وارده به اموال شهرداری وتاسیسات شهری واقسام بدهی اشخاص به شهرداری ها به عناوین مختلف می باشد متقابلاً شهروندان واشخاص حقوقی نیز اقدام به پی گیری قضایی مطالبات حقوقی خود از شهرداری ها درمحاکم ومراجع مربوطه نموده که تهیه وارایه دفاعیات لازم از اهم وظایف واحدها وادارات حقوقی دراین خصوص است.عمده اقدامات کارشناسان حقوقی شاغل درشهرداری ها که به تبع گوناگونی حوزه وظایف ومسوولیت های ذاتی وتصریح شده درقوانین مربوطه متنوع ومتعدد نیز است بدین قرار می باشد

تنظیم وتسلیم شکواییه و پی گیری شکایات مطروحه از طریق مراجع قضایی وانتظامی که عمدتاً وبه واسطه تصرف وتعدی اشخاص نسبت به املاک شهرداری منجربه تشکیل پرونده های جزایی ومحکومیت متصرفین غیرقانونی املاک عمومی شهری می گردد به آمار یادشده می توان دعاوی جزایی از قبیل صدورچک بلامحل تخریب ،جعل و.... را افزود درمقابل چنانچه آحادشهروندان وموسسات اقدامات صادره از جانب شهرداری ها را مجرمانه تلقی واقدام به طرح شکواییه علیه موسسه متبوع نمایند ،اقدامات مقتضی جهت رفع اتهام از شهرداری و پرسنل آن صورت می پذیرد.

تنظیم وتایید مراتب صحت عقود وتوافقات منعقده وبه صورت کمتر شایع مکاتبات ارسالی از لحاظ مبانی ونگارش حقوقی